Общи условия

Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги на територията на Република България, предоставяни от “БГ Пратка” ООД

I. Предмети и основни положения

1. „БГ Пратка“ ООД е оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от Закона за пощенските услуги.

2. С тези Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, предоставяни от „БГ Пратка“ ООД, (Oператора) и наричани за краткост „Общи условия” (ОУ), се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

3. Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Оператора, могат да бъдат всички физически лица, юридически лица, еднолични търговци и  земеделски производители.

4. Потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Оператора, могат да се запознаят с настоящите ОУ:

4.1. Във всеки офис на Оператора, където ОУ са поставени на видно и достъпно място.

4.2. На електроннaта страница на  Оператора в интернет с адрес – www.bgplakat.com, където са публикувани в електронен вариант.

5. Страните по настоящия договор по т.2 могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което следва да сключат индивидуален договор, неразделна част от които са настоящите ОУ.

6. С подписa си върху документите, които се попълват при приемането на пратките, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни със съдържанието им.

II. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договора за куриерска услуга

7. Операторът гарантира равнопоставен достъп на всички потребители до куриерската услуга, предлагана от фирмата.

8. Договорът за куриерска услуга се счита за сключен с поставянето на подпис на Потребителя на товарителницата.  Екземпляр от същата се предоставя на Потребителя.

9. Договорът за куриерска услуга се счита за изпълнен с поставянето на подписа на получателя или упълномощено от него лице, или служител на неговата фирма, или член на неговото домакинство върху определеното за целта поле в куриерската товарителница. Екземпляр от товарителницата се предоставя на получателя или упълномощено от него лице.

10. Данните по товарителницата на „БГ Пратка“ ООД се обявяват от Потребителя (Изпращача) на пратката, като обявяването на точен адрес (населено място, улица, жилищен квартал, блок, номер, вход, етаж, апартамент, телефон и др.) на Изпращач и Получател е задължително. С подписа си върху товарителницата Потребителя – Изпращач на пратката удостоверява верността на попълнените данни, включително обявените от него условия за доставка и плащания, както и съдържанието на пратката.

11. За посочени неверни и неточни данни в товарителницата на „БГ Пратка“ ООД, Потребителят носи отговорност по член 87 от ЗПУ.

12. При доставка на пратката, в случай на отсъствие на Получателя, Оператора му оставя известие с координати за връзка – стикер „бяхте посетени от куриер“. След уточнение, се извършва повторно посещение на адреса, посочен на товарителницата.

13. В случай, че Получателят на пратката или съобщението е посочил непълен/ неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, Операторът не е обвързан с предварително обявения срок за доставка на пратката.

14. В случай на отказ от страна на Получателя да получи пратката, обстоятелството се вписва в товарителницата и се удостоверява с подпис на Получателя. Отказ да се подпише се удостоверява от служителя на Оператора, доставял пратката.

15. При отказ на Потребителя – получател да получи и заплати пратката или обективни пречки за доставка (продължително отсъствие на получателя от посочения адрес, смърт на получателя, неверен или непълен адрес на получателя и други такива), Операторът уведомява Потребителя – изпращач. Пратката се връща в 14 дневен срок, като Изпращачът следва да заплати куриерската услуга и в двете посоки. Операторът не носи отговорност при отказ на изпращача да получи обратно пратката и да заплати услугата в 14 дневен срок след уведомяването. При пренасочване на пратка към нов адрес поради грешен адрес на получателя, пратката се доставя с нова товарителница след заплащане на първата, при условие, че адреса вече е посещаван от куриер. Сумата по новата товарителница е дължима от страната, пожелала промяната. Разпорежданията за пренасочване се правят писмено от Изпращача или Получателя.

16. Непотърсени пратки в срока, посочен в т.15 от настоящите ОУ се съхраняват от Оператора в срок от още 14 дни, след което подлежат на унищожение.

III. Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

17. Срокове за доставка на пратките са в зависимост от вида им и населеното място, към което са дестинирани. Подробен списък с видовете услуги, дестинациите и сроковете за доставка на пратките по видове услуги е наличен в актуалната към момента Тарифа на Оператора за транспортиране на куриерски пратки. Когато населено място на територията на Република България, до което е адресирана пратката, е с график на обслужване, срока за доставка се удължава до първия работен ден, съвпадащ с графика на обслужване.

IV. Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

18. Операторът приема пратки от Потребителите и извършва транспортирането им в указаната дестинация, когато те са във вид, отговарящ на следните изисквания:

18.1. „БГ Пратка“ ООД предлага безплатни пликове формат А4 и А3. За всички останали пратки надеждната опаковка е ангажимент и за сметка на Потребителя.

18.2. Опаковката на пратката е риск и отговорност  на Потребителя. Тя трябва да бъде надеждна и достатъчна, за да издържи претоварване и превоз – изработена от подходящ материал, с необходимите уплътнения и укрепвания, осигуряващи максимална защита от увреждане на съдържанието, както на самата пратка, така и на другите пратки.

18.3. Операторът може да приеме и пратка с недостатъчна опаковка, по изрично настояване на Потребителя, като последния декларира това обстоятелство с подписа си под текст „Недостатъчна опаковка“ в поле „Забележки“ на товарителницата.

18.4. Не се доставят пратки до пощенска кутия. Пратките се доставят до адрес на Получателя, посочен от Изпращача. Не е задължително доставката да се извърши лично до посочения по име. Ако указаното лице в товарителницата отсъства или по някаква причина е възпрепятствано да приеме пратката, тя се предава на служител в неговата фирма или член на неговото домакинство, или друго упълномощено лице, което е длъжно да я достави на указания в товарителницата получател.

18.5. Пратката да не подлежи на ограниченията по т. 43 от настоящите ОУ.

18.6. Пратката да не е със съдържание и вид, който може да доведе до нарушаване целостта, съдържанието и вида на другите пратки, транспортирани от Оператора.

19. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пощенските пратки, Операторът при приемането им изисква от Изпращача съгласие за извършване на проверка. При отказ, Операторът не приема пратката. Когато има достатъчно основание да се счита, че вече приета пощенска пратка съдържа забранени предмети и вещества (съгласно т. 43 от настоящите общи условия), Операторът изисква писмено съгласие от Изпращача или получателя за отварянето й. При отказ или липса на отговор Операторът уведомява прокуратурата, която разпорежда на компетентните органи да извършат проверка.

20. Потребителят се съгласява с пренасочване на пратката в случай, че Оператора счита това за необходимо. В тези случаи Потребителя не се таксува допълнително.

21. Всички пратки се претеглят контролно в складове на Оператора и при установена разлика с декларираното тегло, Потребителят се таксува по реално установеното, което се отразява върху товарителницата, в определеното за целта поле.

22. За пратки, транспортирани на територията на Република България, максималното тегло на пакет е ограничено до 50 кг.; максимална дължина на пратка – 3 м. без съгласуване и 6 м. след съгласуване на тел. 0700 10 320.

V. Обхват и характеристики на предлаганите услуги

23. Операторът предоставя чрез изградената си мрежа на територията на Република България следните услуги – експресна и икономична куриерска услуга, куриерска услуга „Карго”, наложен платеж, фиксиран час за доставка, обратна разписка, обратни документи,  застраховка на пратките по обявена стойност и други.

24. Заявки се приемат всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. за градовете – Асеновград, Банско, Белене, Благоевград, Ботевград, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Казанлък, Карлово, Карнобат, Козлодуй, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Несебър, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Разлог, Русе, Самоков, Свиленград, Севлиево, Сливен, София, Стара Загора, Тетевен, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол. За всички останали населени места заявки се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 13.00 ч.

25. Необходимо е пратката да бъде готова при подаване на заявката. В противен случай куриерът изчаква на адрес най-много 10 мин. След това Потребителят трябва отново да направи заявка.

26. При извършване на допълнителната куриерска услуга „Карго” за пратки над 100 кг. услугата включва транспортирането от адрес до адрес, а самата организацията по товарните и разтоварните работи е ангажимент на Потребителя.

27. За обемни, леки пратки се таксуват обемни килограми при съотношение 1 кубически метър = 166 кг. Обемното тегло се изчислява по формулата – ширина в см. х дължина в см. х височина в см. / 6000. Пратките се таксуват по по-високото от реалното или обемното тегло.

28. Пратки с дължина над 3 м. се считат за нестандартни и се транспортират с куриерска услуга „Карго” на територията на Република България.

29. При изчисляване на стойността на услугата, срокове на доставка и уточняване на графици на обслужване са в сила условията във валидната към момента оферта.

30. Застраховат се пратки, които съдържат нови стоки на база обявена стойност и само ако имат опаковка, отговаряща на изискванията за транспортиране. Неподходяща е опаковката, която не осигурява застрахования предмет срещу обичайните рискове на превоза. Опаковката трябва да е надеждна за опазване на предмета, да осигурява твърдост и надеждност на колета, да има вътрешна и външна изолация на предметите срещу механични увреждания. Пратки, покрити само с полиетиленово фолио и/или тънка хартия се считат за неопаковани. Застраховката покрива рисковете: повреждане при транспортиране или товаро-разтоварна дейност, намокряне, кражба с взлом и счупване в гореизброените случаи.

Пратки и товари с обявена стойност на територията на Република България могат да бъдат застраховани по желание на Потребителя за негова сметка. Ако пратката или част от нея съдържа стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика или опаковката е означена със знак „Чупливо“, това задължително се отбелязва на определеното за целта поле в товарителницата съпътстваща съответната пратка.

При настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен да докаже стойността на повреденото и/или загубено имущество, чрез представяне на фактури, договори за покупко-продажба на лично имущество в зависимост от търговската сделка и др. В случай, че същото не бъде извършено, Застрахователят има правото да  откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Мобилни апарати и преносими компютри се застраховат по обявена стойност само в случаите, в които клиентът разполага със списък на идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри. При настъпване на застрахователно събитие и невъзможност от страна на клиента да предостави исканата информация (идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри), Застрахователят ще откаже изплащане на застрахователно обезщетение. За частично увредени, застраховани по обявена стойност пратки, Застрахователят възстановява или стойността на увредената част или разходите за извършен ремонт при представяне на фактура.

VI. Цени и начин на заплащане

31. Цените за извършване на предоставените услуги са определени от Оператора в ценова тарифа или в договор с Потребителя.

32. Ценовата тарифа на Оператора е налична при поискване и се предоставя на хартиен или електронен носител на Потребителите.

33. Цените за извършване на предоставените от Оператора услуги се определят от същия и следва да се заплатят от Потребителите.

34. При промяна в ценовата си тарифа, Операторът е длъжен да уведоми Потребителите си по договор с 30-дневно писмено предизвестие.

35. Изпращача заплаща или компенсира Оператора за всички такси по услугата, дължими на Оператора за обслужване на пратката. Ако не са предплатени, таксите са дължими на Оператора не по-късно от 3 (три) дни след получаване на фактурата или разходните документи с товарителница с наложен платеж.

36. Заплащането следва да се извършва в брой или по банков път при приемане на пратката от Потребителя – изпращач, ако е за негова сметка или в брой или по банков път при получаване на пратката, ако е за сметка на Потребителя – получател.

37. Извършваните куриерски услуги могат да бъдат заплащани от потребителите и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по т.3 от тези Общи Условия.

38. Цените, посочени в индивидуален договор, сключен между Оператора и Потребителя не могат да бъдат по-високи от цените за извършване на услугите, посочени в ценовата тарифа на Оператора.

VII. Права и задължения на потребителите

39. Потребителите имат право:

 • да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Оператора услуги;
 • да получат услуга без отклонения от посочените параметри в тези ОУ;
 • да ползват предлаганите от Оператора безплатни опаковки за подходящи по вид пратки;
 • да ползват преференции на база индивидуален договор при изпълнение на критериите, посочени в настоящите ОУ;
 • да не заплащат стойността на куриерска услуга при неизпълнение срока на доставката;
 • да застраховат пратката по обявена стойност;
 • да получат обезщетение при нанесени от Оператора вреди, съгласно ОУ;
 • да получат обратно пратката при отказ на Получателя, съгласно ОУ;
 • да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 59  от тези ОУ;
 • да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията.

40. Потребителите са задължени:

 • да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията на тези ОУ;
 • да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя и пратката, съгласно изискванията на тези ОУ;
 • да слага подпис на плика, с който пътува пратката, с цел опазване тайната на неговата кореспонденция.
 • да заплатят пратката при извършване на услугата, съгласно обявеното или договорено възнаграждение;
 • да бъдат отговорни, за каквито и да било финансови последици, произтичащи от погрешни, непълни, неподходящи или закъснели документи и декларации;
 • да отговарят за вреди, причинени на Оператора, като отговорността им е съизмерима с понесените щети.

VIII. Права и задължения на Оператора

41. Операторът има право:

 • да изисква пратката да бъде в подходящ вид и опаковка за транспортиране, които не застрашават целостта или съдържанието на другите пратки, съгласно ОУ;
 • да не приема пратки, неотговарящи на тези изисквания или съдържащи забранени за превоз вещества или материали, изброени в тези ОУ;
 • да получи обявеното в актуалната ценова тарифа или договорено в клиентски договор възнаграждение за предоставяне на съответната услуга;
 • да получи обезщетение от потребители за причинени от техните пратки, изпратени в нарушение на ОУ, щети на Оператора или на другите пратки.

42. Операторът се задължава:

 • да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
 • да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугата, включително цени и ОУ за ползването им;
 • да спазва обявените параметри при предоставянето на услугите;
 • да обезщети потребителите, съгласно тези ОУ, при понесени щети;
 • да разглежда и взема становища по жалби, молби и предложения от потребителите, основателността им и предприетите действия;
 • да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставяне на услугата, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства;
 • да постави тези ОУ на интернет страницата си.

IX. Забранени за транспортиране предмети и вещества

43. Операторът, съгласно изискванията на чл.90 от Закона за пощенските услуги забранява поставянето в пощенски пратки на следните предмети и вещества:

 • наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 • оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 • противоречащи на нравствените норми предмети;
 • предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на Оператора или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 • религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 • паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 • в пощенските пратки не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други предмети, представляващи ценност за изпращача.

X. Рекламации и обезщетения

44. Потребителите имат право на рекламации при неспазване сроковете за доставка на пратките, в случаи на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки и при неизпълнение от страна на Оператора на договорените задължения.

45. Рекламации за недоставена пратка в срок, се подават до три работни дни от датата на получаване на пратката, посочена в издадената товарителница.

При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера, като в случай, че установи увреждане съдържанието на пратката се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и куриера. Рекламация за увредена пратка се подава от потребителя в срок от 3 (три) работни дни след съставяне на констативния протокол.

Рекламации за загубени пратки се подават в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подаване на пратката, посочена в товарителницата.

46. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Оператора суми (с изключение на тези по т. 53 от настоящите ОУ) без отлагане или прихващане.

47. Необходимите документи за подаване на рекламация са екземпляр от товарителницата, констативен протокол (за увредени пратки), фактура или друг документ, удостоверяващ съдържанието и стойността на пратката.

48. Операторът се освобождава от отговорност за пратки в недостатъчна опаковка, изпратени по настояване на Изпращача, при което той е положил подпис под текст „Недостатъчна опаковка“ в поле „Забележки“ на товарителницата.

49. Операторът се освобождава от отговорност за всички повреди по куриерски пратки, станали поради скрити недостатъци в опаковката или невярно обявено съдържание.

50. Операторът не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратка или съобщение, когато Изпращача е посочил непълен/неточен адрес или телефон за връзка с получателя.

51. Операторът не носи отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако изпълнението е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове и др., които се установяват от съответните компетентни органи. Операторът ще направи необходимото за минимизиране на загубите и съгласуване на общи действия за преодоляване на описаните обстоятелства, като разходите по действията от страна на Оператора за защита интересите на Потребителя следва да бъдат възмездени.

52. Операторът не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби, поради повреждане, загуба, ограбване, унищожение или забавяне на доставката на пратки и съобщения.

53. При неизпълнение на договорените срокове за доставка, Потребителят не заплаща стойността на услугата по съответната пратка, освен в случаите, когато съгласно тези

Общи условия Операторът не носи отговорност за неспазване параметрите на услугата. За краен срок на доставка се счита 18:00 часа на следващия работния ден при експресна услуга и до 18:00 часа на втория работен ден, при икономична услуга.

54. За счетените за основателни рекламации, размера на обезщетението за повредена, унищожена или загубена пратка, която не е застрахована по реда и условията на т.30 от настоящите ОУ, е в рамките на нейната стойност, но не повече от 15,00 лв.

55. За счетените за основателни рекламации, размера на обезщетението за неспазен срок за изплащане на Наложен платеж, е до размера на стойността на услугата Наложен платеж, посочена в тарифата на Оператора.

56. Размерът на обезщетението за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност, която се доказва с необходимите документи, съгласно изискванията на Застрахователя.

57. Потребителите реализират правото си по т.44 от настоящите ОУ като подават до Оператора жалби и рекламации.

58. Срокът за отговор на рекламация е 30 (тридесет) работни дни.

59. Срокът за изплащане на обезщетения по счетени за основателни рекламации е 15 работни дни след датата на изготвяне на отговора по рекламацията.

XI. Ред за решаване на спорове

60. Възникнали спорове по договора с Потребителя се решават по взаимно съгласие, на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.